Adatvédelmi politika - Aviko Food Service

AVIKO elkötelezett abban, hogy biztosítsa azon ügyfelei és honlap látogatói magánélethez és adatvédelemhez kapcsolódó jogait, akik a honlapon keresztül szereznek be információkat. Ennek érdekében az AVIKO megtette azokat a szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket, amelyek az Ön személyes adatainak védelmének és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

AVIKO elkötelezett abban, hogy biztosítsa azon ügyfelei és honlap látogatói magánélethez és adatvédelemhez kapcsolódó jogait, akik a honlapon keresztül szereznek be információkat. Ennek érdekében az AVIKO megtette azokat a szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket, amelyek az Ön személyes adatainak védelmének és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Minden adatot, amelyet az AVIKO termékeinek eladása és szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban gyűjt össze a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseivel összehangban kezel, amely Rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Unióban.

Adatvédelmi Szabályzatunk világossá teszi, hogy milyen személyes adatokat kezel az AVIKO és mi történik ezekkel az adatokkal. Ez az Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatkezelés minden megvalósulására vonatkozik, amit az AVIKO vagy az AVIKO nevében kezelnek és kiterjed mindazon technikai és szervezeti biztonsági intézkedésre, amelyet az AVIKO a személyes adatok összegyűjtésekor alkalmaz, amikor Ön az AVIKO honlapjait használja vagy kapcsolatba lép velünk.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatot jogosultak vagyunk módosítani. A honlapunkon minden változtatást haladéktalanul meghirdetünk, így Ön követni tudja a legújabb verziót.

1. AVIKO mint adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve:           Pannon Frost Kft. (Aviko Group tagja)
Székhelye:                     2600 Vác, Kosdi u.
Cégjegyzékszáma:        13-09-074893
E-mail:                           info@aviko.hu / GDPR@aviko.com
Telefon:                         +36 27 504 415
Web:                              http://www.avikofoodservice.hu/

2. Általános rendelkezések

2.1. Fogalmak

a) "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

b) "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

c) "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

d) "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

e) "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

f) "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

g) "profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.2. Kapcsolódó jogszabályok

A személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor irányadó európai uniós és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: "Irányadó Jogszabályok") megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ("GDPR");

b) 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv.");

c) 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről ("Kutatási tv.")

3. Milyen személyes adatot kezelünk?

Az AVIKO honlapjainak használatakor több személyes adatot gyűjtünk össze Önnel kapcsolatban. Ezeknek az adatoknak egyrészét Ön szolgáltatja a számunkra, például, amikor a panasz formanyomtatványt kitölti a honlapon, amikor benyújtja az elállási nyilatkozatát, vagy amikor más okból lép kapcsolatba velünk. A weboldal használata révén Önről  összegyűjtott adat automatikus adatkezelés tárgya is lehet.

A személyes adatok köre, amiket kezelünk: az Ön neve, (mobil) telefonszáma, E-mail címe, postai irányítószám, üzleti adatok (mint az Ön munkáltatója vagy a munkáltatójának kapcsolati adatai), az Ön érdeklődése vagy preferenciája, és a weboldal látogatásához kapcsolódó információk (mint szolgáltató, böngésző típusa, a weboldalon megnyitott oldalak, a látogatás időpontja). A sütik (cookies) használatával is bizonyos személyes adatokhoz juthatunk hozzá. A sütik szövegfájlok, amire a böngésző "emlékszik" és amit tárol az Ön számítógépén a weboldal kérésére. A süti segítségével, ami mint egy memória segítségként funkcionál, a weboldal emlékezni fog bizonyos információkra, így azokat nem kell újra betáplálni.

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, mely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics "cookie"-kat (sütiket) használ. Ezek a számítógépen tárolt szöveges fájlok, melyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által a website használatáról létrehozott információ továbbításra kerül a Google Egyesült Államokban üzemelő szervereinek, melyek az információ tárolását is végzik. Amennyiben a weboldalon be van kapcsolva az IP cím anonimizálása, a Google előzetesen lerövidíti az IP címet az EU tagállamaiban, valamint Európai Gazdasági Térség más tagországaiban.

A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra egy Google szerverre az Egyesült Államokban, ahol szintén megtörténik annak lerövidítése.  A Google ezeket az információkat a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további, az üzemeltetőnek nyújtott szolgáltatások céljára fogja felhasználni.  A böngészőjének a Google Analytics céljaira átadott IP-címét a Google nem kapcsolja össze más Google által tárolt adatokkal.

Ön a böngésző megfelelő beállításával elutasíthatja a cookie-k használatát, azonban ne feledje, hogy ebben az esetben a weboldal funkciói nem feltétlenül használhatóak teljes körűen. Ezenfelül a cookie által a weboldal használatáról generált adatok (köztük az Ön IP-címe) gyűjtését, valamint azok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja az ezen a címen elérhető böngésző plugin letöltésével és telepítésével.

4. Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az AVIKO szokásos üzleti gyakorlatában kezeli. Az Ön adatait termékeink eladásánál és szolgáltatásaink nyújtása során kezeljük, beleértve a hozzá szükséges pénzügyi folyamatot is. Kezeljük továbbá az adatait annak érdekében, hogy információt biztosítsunk az Ön számára, és hogy az Önnel fennálló kapcsolatunkat fenntartsuk. Az Ön adatait továbbá a belső látogatói elemzéshez is felhasználhatjuk annak érdekében, hogy a weboldal működését tovább optimalizálhassuk.

Az Ön személyes adatait belső adminisztratív célokra is kezeljük, számviteli auditokra és annak érdekében, hogy a jogi kötelezettségeknek eleget tegyünk.

Az Ön személyes adatai csak és kizárólag a fent megjelölt célokból vagy az azokkal kompatibilis célokból kerülnek felhasználásra. Az AVIKO vagy az Ön hozzájárulása alapján kezeli az adatait, vagy pedig azért, mert az adat a szerződés létrehozásához, teljesítéséhez szükséges, vagy pedig megfelelő jogos érdek érvényesítéséhez, melyre vonatkozó rendelkezéseket a jelen Adatvédelmi Szabályzatban találja meg, vagy pedig jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.

5. Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz? Adatfeldolgozók.

Személyes adatait csak a szükséges mértékig használjuk fel, és kizárólag az AVIKO részére vagy az AVIKO nevében az AVIKO alkalmazottai és az AVIKO által kijelölt más személyzet által. Az itt megjelölt személyzet alatt kell érteni a teljes vállalatcsoportot, és azokat a kívülálló feleket, akik az AVIKO nevében és az AVIKO által meghatározott célokból kezelik az adatokat. Az AVIKO az ilyen külső felek számára ugyanazon szigorú adatvédelmi intézkedéseket írja elő, mint amiket az AVIKO megvalósít.

Ha az Ön személyes adatát az Európai Gazdasági Térségen ("EEA") kívüli országba továbbítjuk, úgy az ilyen adattovábbításra a jogi kötelezettségek ugyanúgy vonatkoznak. Az itt megjelölt feleknek való adattovábbításon kívül az AVIKO nem teszi elérhetővé az Ön személyes adatait harmadik személyek számára, kivéve, ha arra jogi kötelezettség teljesítése miatt van szükség.

6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az AVIKO folyamatosan megteszi azokat a technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amellyel biztosítja, hogy az Ön személyes adatait védje jogosulatlan hozzáféréstől, elvesztéstől, törléstől; jogosulatlan közlésétől és nem megfelelő kezeléstől és figyelemmel kíséri az Ön személyes adatainak pontosságát és integrítását. Ezek az intézkedések rendszeresen értékelésre és szükség esetén aktualizására kerülnek.

7. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

Az AVIKO az Ön személyes adatát csak addig kezeli, amíg az szükséges a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célokra. Ha az AVIKO az Ön hozzájárulása alapján kezeli az adatait, úgy Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonnia. Ha személyes adatát információkérés miatt adta meg részünkre, úgy az adatot csak egyszer használjuk fel az információ megadása érdekében. Ha az AVIKO statisztikai célokra tárolja az Ön személyes adatát, úgy jogosult hosszabb ideig tárolni az adatot, mintahogy az szigorúan tekintve szükséges, de további technikai és szervezeti intézkedést hajt végre, ami biztosítja a adattakarékosság  elvének betartását.

8. Mik az Ön adatvédelmi jogai és azokat hogyan gyakorolhatja, beleértve a jogorvoslatot?

Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai a következőket foglalják magukban:

8.1. Átlátható tájékoztatási és hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az AVIKÓ-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az AVIKO közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül az érintettől  gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Ön kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az AVIKO az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az AVIKO az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat .

Az Ön fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1.pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az AVIKO indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az AVIKO a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben az AVIKO nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet az AVIKO válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az AVIKO minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja az AVIKO. Azonban ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az AVIKO ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

8.2. Helyesbítési jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az AVIKO indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Ön jogosult arra, hogy kérésére az AVIKO indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az AVIKO jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az AVIKO nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.4. Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az AVIKO közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az AVIKO jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az AVIKO a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az AVIKO korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az AVIKO ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az AVIKO-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az AVIKO előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

Ha kérdése van az Ön személyes adatának az AVIKO általi kezelésével kapcsolatban vagy szeretné látni, hogy az AVIKO Önnek milyen személyes adatait kezeli, vagy törli, javítja vagy helyesbíti, vagy tiltakozni kíván az adatkezeléssel szemben vagy az adatkezelés korlátozását kívánja, úgy az AVIKO weboldalán megjelenő kapcsolat útján felveheti a kapcsolatot az AVIKO-val.

8.7. Jogorvoslat

Ha az AVIKO adatkezelésével kapcsolatban panasszal kíván élni, úgy a panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400)nyújthatja be.

Ha Ön az AVIKO döntésével nem ért egyet, illetve ha az AVIKO a határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

9. A cookie-k használata

Az Aviko Foodservice Magyarország a szolgáltatásai nyújtása során cookie-kat használ. Ez egy rövid, egyszerű adatfájl, melyet vagy az Ön számítógépének merevlemeze, vagy a böngésző munkamenet tárol. A Cookie-k használatáról szóló nyilatkozatunkból mindent megtudhat arról, hogyan használja az Aviko Foodservice Magyarország a cookie-kat.

10.  Más weboldalakra mutató linkek

A weboldalunk linkeket tartalmaz, amelyek a vállalatcsoporthoz tartozó cégek weboldalaihoz vagy nem AVIKO weboldalakra vezethetnek át. A vállalatcsoport tagjainak weboldalai eltérő, specifikus adatvédelmi kifejezéseket és feltételeket tartalmazhatnak. A nem-AVIKO weboldalak is használhatnak eltérő adatvédelmi rendelkezéseket.Az az Ön felelőssége, hogy figyelmet fordítson és ellenőrizze ezeket az előírásokat mielőtt információkat ad át ezeknek a weboldalaknak. Az AVIKO nem tartozik felelősséggel más weboldalak által alkalmazott adatvédelmi rendelkezésekért.

11.  Módosítások és kapcsolati adatok

Az Ön érdeke, hogy tisztában legyen és kövesse az AVIKO adatvédelmi és információs biztonsági politikájának bármely változását. Ezeket a változtatásokat ezen az oldalon tesszük közzé. Ha változtatást hajtunk végre, úgy hiperhivatkozásban adunk erről Önnek tájékoztatást.